ประกาศทางกฎหมาย

ในขณะที่บริษัทพยายามปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือราคาที่แจ้งไว้ เมื่อใดก็ได้โดยไม่มีการแจ้งเตือน นอกจากนี้ เนื้อหาบนเว็บไซต์อาจไม่เป็นปัจจุบันและบริษัทไม่รับรองว่า เนื้อหาดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทั้งหมด

เนื้อหาบนเว็บไซต์ถูกแสดงไว้ "เท่าที่เป็นอยู่" โดยไม่มีเงื่อนไข, การรับประกัน, หรือข้อตกลงชนิดใดๆ ทั้งนี้ บริษัทขอปฏิเสธว่าบริษัทไม่ได้ให้การรับประกัน, การรับรอง, เงื่อนไข, การปฏิบัติ, และการตกลงใดๆ ทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่จำกัด เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพ, ความเหมาะสมของจุดประสงค์ และความระมัดระวังตามที่สมเหตุสมผล) นอกจากที่ได้แจ้งไว้ ณ ที่นี้