ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 


กรุณาอ่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ซึ่งจะบังคับใช้กับทุกคนที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดของ Mylan ให้ละเอียดรอบคอบ   โดยการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ คุณกำลังตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ตลอดจนฉบับแก้ไขใดๆที่จะมีผลบังคับใช้ ณ ขณะที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์   Mylan อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยมิต้องมีข้อความแจ้งให้ทราบ โดยการปรับปรุงข้อความแจ้งเตือนตามกฎหมายเหล่านี้ให้ตรงกับความจริงในขณะนั้นๆ และเราขอแนะนำให้คุณอ่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขซ้ำ เพราะการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีผลผูกพันต่อคุณด้วย


ข้อความแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการบริการบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดของ Mylan เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Mylan และอื่นๆ  สิ่งที่ปรากฏในเว็บไซต์ไม่ควรตีความว่าเป็นการให้อนุญาตหรือให้สิทธิ์ใดๆในการใช้เครื่องหมายใดๆดังกล่าวโดยมิได้รับคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Mylan หรือฝ่ายอื่นใดซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว  เนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดของ Mylan (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่การจัดและวางรูปแบบ (layout) ชื่อและโลโก้ และข้อความ รูปประกอบและงานศิลป์) เป็นลิขสิทธิ์ของ Mylan (หรือผู้สร้างสรรค์สื่อขึ้นมาแต่เดิม) และได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์และเครื่องหมายการค้าที่มีผลบังคับใช้  การใช้เครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหาอื่นใดที่ยังไม่ได้รับอนุญาตใดๆอาจเป็นการละเมิดกฎหมายแพ่งและอาญาได้

ลิงค์

เว็บไซต์ของ Mylan อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งให้ไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา  Mylan มิได้อ้างสิทธิ์ หรือรับประกัน ตลอดจนมิได้รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ที่ลิงค์เชื่อมโยงไป เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อจำกัดสิทธิและประกาศทางกฎหมายอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้นๆ 

การไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกัน

ในขณะที่ Mylan ใช้ความพยายามอันสมเหตุผลในการนำข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และถูกต้องมาลงไว้ในเว็บไซต์ Mylan มิได้เป็นหรือปฏิเสธสิทธิ์อย่างชัดแจ้งที่จะเป็นตัวแทนหรือรับประกันไม่ว่าประเภทใด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่การรับประกันโดยนัยว่าสินค้านั้นๆมีคุณภาพในระดับที่สามารถวางจำหน่ายได้ มีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือไม่มีส่วนในการละเมิดสิทธิของผู้ใด) เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวใดๆ ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ หรือความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล  ทุกสิ่งในเว็บไซต์ของ Mylan นั้นแสดงไว้ตาม “เท่าที่เป็นอยู่”  Mylan ไม่ขอรับผิดหรือรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการตกหล่นของเนื้อหาใดของเว็บไซต์


การจำกัดความรับผิด

การใช้เว็บไซต์ Mylan ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Mylan หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือสาขาใดๆของบริษัทจักไม่ขอรับผิดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความเสียหายใดๆไม่ว่าประเภทหรือลักษณะใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายที่เกิดร่วมกับหรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือการอ้างสิทธิ์หรือความสูญเสียใดๆอันเป็นผลเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการสร้างหรือใช้ หรือการเชื่อถือตามเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดของ Mylan หรือเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปหาที่ใดๆ ในเว็บไซต์นั้นๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่เข้าถึงได้โดยผ่านทางเว็บไซต์นั้นๆ หรือจากการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นั้นๆ การจำกัดนี้รวมถึงความเสียหายที่เกิดต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณหรือไวรัสใดๆที่อาจติดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณหรือทรัพย์สินอื่นใดอีกด้วย

การไม่ถือเป็นคำแนะนำ

สิ่งใดก็ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ Mylanไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ ทางกฎหมาย การลงทุน การเงินหรืออื่นใด สิ่งใดก็ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ไม่ควรนำมาใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การไปพบแพทย์ หรือคำแนะนำจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพโดยปราศจากข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น